Gizlilik Politikası


Bizler için kişisel verilerinizin ve özel hayatın gizliliğinin korunması büyük önem taşımaktadır.  

Aydem Elektrik Perakende A.Ş. (“Şirket”) olarak, Şirketimiz bilgi güvenliği politikası kapsamında ve/veya web sayfa ya da internet kanalları üzerinden iletişimde bulunan kullanıcılarımızın bilgileri gizli bilgi olarak değerlendirilmektedir. 

Şirketimize sağlayacağınız kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi, aktarılması ve bunlara ilişkin yasal haklarınız konusunda aydınlatılmanız amacıyla sizleri bilgilendirmek isteriz. 


Kişisel Verilerinizin İşlenmesi ve İşlenme Amaçları 


Şirket’e sağladığınız veya sağlayacağınız, kimlik, iletişim, şahsınız ses ve/veya görüntü bilgileri ve Şirketimiz web sayfasını/ kullanmış olmanız neticesi edinilen kimliği belirleyici veya belirlenebilir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi ve belge, iletişim bilgileriniz, belirttiğiniz ek bilgiler kişisel veri kapsamındadır. Söz konusu kişisel verileriniz Şirket tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenebilecektir. 


Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepler 


Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz internet sitesi, sosyal medya hesapları, mobil uygulamalar, Şirketin düzenlediği organizasyonlarda iletmiş olduğunuz belgeler aracılığıyla Şirket’e iletilen yönteme bağlı olarak fiziki veya elektronik ortamda toplanmakta olup firma ürün hizmet bağlılık süreçlerinin, hukuksal süreçlerin, iletişim faaliyetlerinin, analiz çalışmalarının, saklama ve arşiv faaliyetlerinin, sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin ve stratejik planlama faaliyetlerinin takibi ve yürütülmesi, talep/şikayetlerin takibi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması amaçlarıyla açık rızanıza dayanarak işlenmektedir. 

Yukarıda sayılanlara ek olarak; (i) T.C. kanunlarında açıkça öngörülen hallerden birinin varlığı halinde; (ii) Veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için zorunlu olması halinde; (iii) Kişisel verilerinizin sizler tarafından alenileştirilmiş olması halinde; (iv) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde; (v) Sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması halinde kişisel verilerinizi toplayabilir, işleyebilir ve aktarabiliriz. 


Kişisel Verilerinizin Aktarılması 


Şirket’e sağlayacağınız kişisel veriler faaliyetlerimizin yürütülmesi kapsamında, yukarıda anılan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) sekiz ve dokuzuncu maddelerinde belirtilen esaslara uygun olmak kaydıyla gerektiğinde Aydem Holding grup şirketlerine, yurt içi ve yurt dışında iş birliği içinde bulunduğumuz üçüncü kişilere, yetkili ve görevli kamu /özel hukuk tüzel kişileri ile; doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz, Şirketimizin faaliyet konusu kapsamında diğer ihtiyaçlarını karşılamak üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, kurum ve kuruluşlar da dâhil diğer üçüncü kişilere yasal sınırlamalar çerçevesinde işbu metin dahilinde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydıyla veya hukuki bir yükümlülük bulunması halinde resmi kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir. 

Ayrıca kişisel/özel nitelikli kişisel verileriniz, Kanun’un dördüncü maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen ilkeler kapsamında, açık rıza temini suretiyle veya beşinci maddenin ikinci ve altıncı maddenin üçüncü fıkralarında öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin ve Kanunun dokuzuncu maddesi uyarınca, sadece Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından tespit edilecek yeterli korumaya sahip yabancı ülkelerde yerleşik kişi ve kuruluşlara, yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkeler için ise, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve ilgili aktarım açısından Kurul’un izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir. 


Haklarınız 


Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında: 

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,  

b) Kişisel verilerinizin işlenmesi halinde buna ilişkin bilgi talep etme, 

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,  

d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,  

e) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,  

f)  Kanunda öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,  

g) Eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin ve kişisel verilerinizin silindiğinin yahut yok edildiğinin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

h) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıktığına inandığınız hallerde, otomatik yollarla işleme neticesinde çıkan sonuçlara itiraz etme,  

i)  Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır. 

Yukarıda belirtilen hakların kullanılmasına ilişkin olarak, kvk.aydem@aydemenerji.com.tr elektronik posta adresine elektronik posta yoluyla veya Adalet Mah. Hasan Gönüllü Bulvarı No:15/1 Merkezefendi/DENİZLİ adresine yazılı olarak dilekçe yoluyla müracaat edebilirsiniz. Başvurunuzun ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.